Динауд: Не жертвайте отличителна идентичност заради единство!

Пети епизод на поредицата „Произход“

Келтската църква в Уелс до голяма степен остава недокосната от възхода на езичеството на Британските острови след нашествията на пиктите и саксите. Докато земите, които ние днес познаваме като Шотландия, Англия и Ирландия, са погълнати набързо от езическите вярвания на техните завоеватели, църквата в Уелс продължава тихо да просперира. Една от най-значимите фигури в историята на Уелския клон на Келтската църква е Динауд. Роден около 530 г. сл. Хр. той става енергичен и непреклонен защитник на истината в Уелс и изиграва значима роля за съхраняването на библейската светлина в своята родна земя. Динауд основава известното уелско училище в Бангор и ръководи Келтската църква в Англия и Уелс.

Училището в Бангор

Динауд е съвременник на Колумба. Когато Колумба е в края на служенето си, Динауд е в началото на своето. Много от пионерската работа, извършена на остров Айона, е използвана като основа за изграждането на училището в Бангор. Динауд през целия си живот е най-влиятелният лидер на Келтската църква в Уелс. Той е ключова фигура в оформянето на духовните ценности на своя народ. Освен това е много способен защитник на библейската истина срещу подмолното влияние на папството.

Училището в Бангор става образователно средище, което по всяко време подслонява хиляди студенти. Използва същия вид образователна програма, каквато Колумба развива в Айона. Студентите са ангажирани във физическа работа и изучаване на изкуствата и науките, но в основата на всичко стои изучаването на Писанията. Те са жизнената сила в духовната дейност на училището. Много от студентите, докато престояват в Бангор, преписват Библията на ръка.

Динауд и Августин

През 597 г. сл. Хр. Августин и неговата делегация от монаси акостират в Кент поради директната заповед от папа Григорий I да евангелизират езичниците саксонци. Августин успява да изпълни тази заповед. След като завладява Кент, налага на Етелберт Саксонски, цар на Кент, да покани на среща всички важни религиозни водачи и учители от различните части на Британските острови. Събират се на място известно като Дъбът на Августин, на брега на река Севърн. Целта на тази среща е да се осигури лоялност към папата в Рим на всяко едно от тези разклонения на Келтската църква. Делегацията се състои главно от учени, възпитаници на училището в Бангор и Динауд, като ръководител на училището, е сред тях. По време на тази среща Августин отправя силен призив относно необходимостта от единство. Упреква келтските църкви в разпространяване на разединение, тъй като те поучават доктрини, които са различни от тези на Римската църква. Призовава към екуменизъм и единство под формата на подчиняване на Келтската църква пред авторитета на папата. След това представя пред тях нуждата да евангелизират езичниците саксонци сред тях като бъдат една обединена сила.

За Динауд и за другите келтски пастори приложението на всичко това е ясно. Ако се съгласят, те ще изгубят своята отличителна идентичност и като следствие от тази загуба ще изоставят ясната посока на своята мисия. Динауд учтиво отказва. Заявява, че макар да се радват да чуят онова, което папата има да каже (както се радват на всеки друг брат в Христос) те не считат за задължение да му се покоряват по какъвто и да било начин. След време се организира втора среща, но келтските пастори остават на същата позиция и не приемат предложението.

Срещата между Келтската църква и Августин подчертава един важен духовен урок: никога не жертвайте отличителната духовна идентичност заради единството. Божият народ винаги е имал ясно разбиране за своята библейска идентичност така, както е описана в Писанията. И всички, които са приели тази идентичност и онова, което тя включва, са вървели напред със сила и мотивация, които преобръщат света. От друга страна, тези, които са жертвали своята отличителна духовна идентичност заради мира и единството, винаги са се оказвали затънали в неспокойните води на компромиса и са губели ясното убеждение за цел и мисия.

Преследване от страна на папството

Скоро след този дебат, крал Етълфърт от Нортъмбрия, който набързо приема католицизма, отмъщава на народа на Уелс. Повежда армия против тях в една битка, известна днес като Битката при Честър. Древният историк Беда пише, че 1200 студенти от училището в Бангор, които е трябвало да станат пастори, са изклани от армията на Етълфърт, докато са в молитва.

Славната зала на вярата

Динауд умира около 610 г. сл. Хр., но неговото наследство е продължено чрез множеството мисионери, които са изпратени от Бангор, за да евангелизират Англия, Шотландия, Ирландия, Уелс и континенталните земи. Динауд е признат за мъдър лидер, визионер и учен. Но това, което довежда до всички тези постижения, се корени в неговото дълбоко посвещение на истината и непоклатимото му подчинение на волята на Бога във всеки аспект от живота му.

Герои на вярата като Динауд не се раждат, а се създават в тихата стаичка за среща с Бога в молитва и при нозете на Исус в общуване със Спасителя. Бъди сигурен, че има едно място в славната зала на вярата и за теб.