Глас в Йерихон

Слепец на пътя. Като чува, че Исус минава, започва да вика: Исусе, Сине на Давид! Хората му казват да млъкне. Но той започва още по-силно да крещи.
Защо не му дават да говори?

Първо, винаги се намират такива социални активисти. Те неизменно застават в защита на порядките. Не му е тука мястото, господине, да викате! Не сте на нивата. Смущавате хората. И второ, самото обръщение Сине Давидов е смущаващо. То говори за претенция към престола. Подобни откровени изблици са опасни по онези места. И накрая, хората ползват своята власт и се опитват да му попречат да говори.

Добри новини от дъното

Според еврейската традиция, Йерихон е най-пропадналият град в Израил. И тук от самото дъно се разнася първото откровено свидетелство: «Исус бен Давид!» (Исус — син на Давид!). Край! Исус спира да ползва таен шифър. Именно в този момент открито започва да звучи това, което днес наричаме блага вест! Благословението, че на това място е дошъл и изцелява бен Давид (сина на Давид).

Впрочем, акустиката на добрите вести – самото евангелие – най-добре се чува от дъното на живота.
В повечето случаи.