Молитвата като едно колективно преживяване

Вече говорихме за „Молитвата като едно лично преживяване“ и сега продължаваме разговора си с пастор Гроздев. Този път ще чуете нещо повече за молитвата като колективно преживяване.

Молитвата в група

Стре­ме­те се да не про­пус­не­те ни­то един слу­чай, къ­де­то ще се про­из­на­ся мо­лит­ва. Хо­ра­та, на­ис­ти­на стре­мя­щи се към общуване с Бо­га, ще бъ­дат ви­де­ни в мо­лит­ве­но­то съб­ра­ние, вер­ни на своя дълг, със се­ри­оз­но­то же­ла­ние да по­жъ­нат всич­ки бла­гос­ло­ве­ния, ко­ито мо­гат да придо­би­ят. Те ще из­пол­з­ват вся­ка въз­мож­ност да пос­та­вят се­бе си там, къ­де­то би­ха мог­ли да при­емат лъ­чи­те на не­бес­на­та свет­ли­на. (Пътят към Христос, Елън Уайт)

Защо човек трябва да участва в събрания за молитва?
Как тези събрания да не бъдат отегчителни?

На тези и други въпроси отговор дава пастор Емил Гроздев.