Молитвата като едно лично преживяване

prayer

„Мо­лит­ва­та е раз­к­ри­ва­не на сър­це­то пред Бо­га ка­то пред При­ятел. Не че то­ва е не­об­хо­ди­мо, за да Му ста­не из­вес­т­но как­во сме ние, но за да ни се да­де въз­мож­ност да при­емем Не­го. Мо­лит­ва­та не до­веж­да Бо­га до­лу при нас, но за­веж­да нас го­ре при Не­го.Ко­га­то бе­ше на зе­мя­та, Хрис­тос уче­ше пос­ле­до­ва­те­ли­те Си как да …

Молитвата като едно лично преживяване Read More »