общуване

Молитвата като едно колективно преживяване

Вече говорихме за „Молитвата като едно лично преживяване“ и сега продължаваме разговора си с пастор Гроздев. Този път ще чуете нещо повече за молитвата като колективно преживяване. Молитвата в група Стре­ме­те се да не про­пус­не­те ни­то един слу­чай, къ­де­то ще се про­из­на­ся мо­лит­ва. Хо­ра­та, на­ис­ти­на стре­мя­щи се към общуване с Бо­га, ще бъ­дат ви­де­ни в […]

Молитвата като едно колективно преживяване Read More »

Ново срещу старо или ново със старо?

Старите и новите неща в живота и вярата? Целият ни живот е един низ от промени между старите и новите неща. Понякога това ни въодушевява, а друг път ни ужасява. Някога плачем за старото, а понякога не искаме да си спомняме за него. Понякога се прекланяме пред новото, понякога го презираме. Нови обувки срещу стари

Ново срещу старо или ново със старо? Read More »

Молитвата като едно лично преживяване

prayer

„Мо­лит­ва­та е раз­к­ри­ва­не на сър­це­то пред Бо­га ка­то пред При­ятел. Не че то­ва е не­об­хо­ди­мо, за да Му ста­не из­вес­т­но как­во сме ние, но за да ни се да­де въз­мож­ност да при­емем Не­го. Мо­лит­ва­та не до­веж­да Бо­га до­лу при нас, но за­веж­да нас го­ре при Не­го.Ко­га­то бе­ше на зе­мя­та, Хрис­тос уче­ше пос­ле­до­ва­те­ли­те Си как да

Молитвата като едно лично преживяване Read More »