Молитвата като едно лично преживяване

prayer

„Мо­лит­ва­та е раз­к­ри­ва­не на сър­це­то пред Бо­га ка­то пред При­ятел. Не че то­ва е не­об­хо­ди­мо, за да Му ста­не из­вес­т­но как­во сме ние, но за да ни се да­де въз­мож­ност да при­емем Не­го. Мо­лит­ва­та не до­веж­да Бо­га до­лу при нас, но за­веж­да нас го­ре при Не­го.
Ко­га­то бе­ше на зе­мя­та, Хрис­тос уче­ше пос­ле­до­ва­те­ли­те Си как да се мо­лят. Нас­тав­ля­ва­ше ги да пред­с­та­вят сво­ите ежед­нев­ни нуж­ди пред Бо­га и да въз­ла­гат всич­ки­те си гри­жи на Не­го. И уве­ре­ни­ето, ко­ето им да­де, че мол­би­те им ще бъ­дат чу­ти, е уве­ре­ние и за нас..“ (Е. Г. Уайт, „Пътят към Христос“)

Едно лично преживяване

  • Защо не може вярващият човек без молитва?
  • Как да практикуваме молитвата в живота си?

По тези и други въпроси ще поговорим с пастор Емил Гроздев.