Водени към обещаната земя – въведение в библейската книга Исус Навин

Книгата Исус Навин, написана от едноименния си автор, е продължение на историята на еврейския народ от Петокнижието. Моисей вече е мъртъв и новият водач Исус, син на Нави поема ръководния жезъл. Но не друг, а Бог продължава да води Своя народ и го въвежда в обещаната земя.

библейската книга Исус Навин

Бъди силен и смел, Исус Навин

Нормално е да се задава въпросът, дали Исус Навин ще успее да излезе от сянката на великия водач, който извежда евреите от Египет, превежда ги през Червено море и ги довежда до границата на обещаната земя. Когато четем книгата, въпросът намира своя отговор. С пълно доверие в Бога и разчитайки напълно на Неговото ръководство, този верен служител изпълнява мисията си. Изгражда живота си върху Божията сила и чрез него са извършени чудеса, които са описани в книгата му.

Това писание е актуално и днес, защото ни показва по какъв начин всеки може да победи. Бог призовава Исус Навин, както призовава и всеки от нас. „Бъди силен и смел!“ са думите дали кураж на мнозина по пътя им към обетованата земя. В историята можем да вникнем малко повече и да открием едно иносказание. Какво е то? Какъв е приносът на книгата Исус Навин за Библията и за нас? Коя е голямата идея и практичната полза за нашия живот? Това са въпроси, на които ще намерим отговор в предаването „Теологос“ с помощта на преподавателя в Теологичния колеж „Стефан Константинов“ – пастор Венцислав Панайотов. Той е завършил теология в Германия и е председател на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден в България.